SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Foglalkozások

Foglalkozás típusa

Fajtái

 

a) Felkészítő foglalkozás egyéni és csoportos (kollégiumi

csoportonként heti 13 óra).

Rendszeres iskolai

felkészülést biztosító.

Tanulószobai szilencium. Egyéni és csoportos foglalkozások.

 

Tehetség kibontakoztató.

Felvételit, nyelvvizsgát, versenyfelkészülést segítő foglalkozások.

 

Felzárkóztató-

Tantárgyi korrepetálás.

 

Tematikus csoportfoglalkozás.

A tematikus foglalkozások éves óraszámát, helyi keret programtervét, valamint témakörök és évfolyamok szerinti ajánlott óraterveit a melléklet tartalmazza.

b) Csoportvezetői foglalkozás (kollégiumi csoportonként heti 1 óra).

Közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára.

Csoportfoglalkozás (a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése)

b) A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások.

Diák önkormányzati tevékenység.

Diáktanács megbeszélései, rendezvények szervezése, lebonyolítása

 

Diákfórumok.

Kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések.

c) Szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás, tevékenység.

Foglalkozások.

Szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások stb.

A diákok érdeklődésének megfelelően és a szakember ellátottságtól függően biztosítjuk a különböző foglalkozások működéséhez a szükséges feltételeket (vezető, helyiség, anyagellátás stb.).

Sportkörök.

Labdarúgás, kondi, úszás sport- és játék, aerobik stb.

 

Rendezvények.

Előadások, ünnepségek, kollégiumi rendezvények az éves eseményterv szerint.

 

Versenyek, vetélkedők.

Műveltségi, szakmai, sport stb.

d) A tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás.

Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás.

Segítő beszélgetések, ifjúságvédelem, életvezetési, pályaválasztási tanácsadás stb.

A tanuló köteles részt venni:

•  heti tizenhárom órában az a) pontban,

•  heti egy órában a b) pontban meghatározott foglalkozásokon,

•  továbbá a kollégium által biztosított lehetőségek közül szabadon választott, további heti egy foglalkozáson.

Az a) pontban meghatározott foglalkozások látogatása alól a tanuló - a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat - felmentést kaphat.